Persondatapolitik

Information om Syddansk Kvæg’s (SDK) behandling af personoplysninger – gældende fra 25. maj 2018

SDK er et rådgivningsselskab, som bl.a. tilbyder produktionsfaglig rådgivning og ydelser til sine kunder. SDK ejet af de foreninger Sønderjysk Landboforening og Landbrugsrådgivning Syd.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde forskellige lovkrav.

Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov. Denne information om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan SDK beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

 

Hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger, for at beskytte dig, for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde de lovkrav, vi er pålagt som rådgivende virksomhed.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt,
  jfr. persondataforordningens art. 6.1 (b)
 • du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål,
  jfr. persondataforordningens art. 6.1 (a)

Vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til:

 1. hvidvaskloven
 2. skattekontrolloven
 3. bogføringsloven
 4. databeskyttelsesloven
 5. samt de regler, der gælder i forhold til persondataforordningens juridiske rådgivning m.v.

 

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i, herunder:

 • grundlæggende personoplysninger, f.eks. dit navn, dine kontaktoplysninger
 • økonomiske oplysninger, f.eks. din indkomst, sikkerhedsstillelse, gæld eller kreditvurdering
 • oplysninger om din bedrift
 • oplysninger om de ydelser og produkter, vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem samt dine præferencer i den forbindelse

 

Følsomme oplysninger

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig eller tilbyde dig et produkt eller en ydelse, og vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme oplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jfr. persondataforordningens art. 9.2 (f).

Vi kan også registrere andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte produkter eller ydelser til dig, eller hvis det er pålagt os ved lov.
Vores mulighed for at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

 

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af rådgivning, herunder :

 • økonomisk, herunder driftsøkonomisk, juridisk kvægfagligt samt andre former for rådgivning,
  der efterspørges af dig

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser og produkter, herunder:

 • kundeservice, rådgivning og administration
 • udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
 • markedsføring af vores ydelser og produkter
 • behandling af indbliksdata
 • fastsættelse af priser på vores ydelser og produkter
 • identifikation og godkendelse af kunder
 • risikostyring
 • for at opfylde lovbestemte krav


Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig, når :

 • du bestiller ydelser hos os
 • du indsender bestemte dokumenter til os
 • du ringer til os

 

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet
registreret og brugs til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi udfører
rådgivningsopgaver for dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven og lov om forebyggelse af hvidvask. I visse tilfælde gemmer vi dine oplysninger i længere tid. Det gælder f.eks.: Såfremt vi er forpligtet hertil efter anden lovgivning.

 

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med.

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter i og udenfor SDK:

 • vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov, f.eks. hvidvasklov, til SKAT i overensstemmelse med skattekontrolloven
 • i forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler
 • i forbindelse med samarbejde med Seges.

 

Dine rettigheder

 

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, idet omfang vi videregiver personoplysninger. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller være fritaget fra retten til indsigt.

 

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Rettelse eller sletning af data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som ”retten til berigtigelse”, ”retten til sletning” og ”retten til at blive glemt”.

 

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

 

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af
oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet i et elektronisk maskinlæsbart format.

 

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte juridisk afdeling herom.
Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, og din kontakt med vores juridiske afdeling ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte vores direktør. Du kan også indgive en klage via Datatilsynet

Forretningsbetingelser

Syddansk Kvægs (SDK) forretningsbetingelser for rådgivning, 1. januar 2017 – ajourført pr. 17. januar 2023

 

Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mellem parterne indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.
For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.
For så vidt der foreligger indbyrdes modstrid, viger kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser. I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

 

Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftalegrundlag skal ske skriftligt.
Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.
Enhver ændring af SDK´s ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

 

Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.
Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er SDK frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse er SDK berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos SDK er planlagt udført inden udløbet af opsigelsesvarslet. Kunden skal endvidere godtgøre SDKs udgifter, som SDK forinden opsigelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

 

Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for kunden, har bemyndigelse til – på kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår denne aftale. Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

 

Honorar

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:
Må det forudses, at det reelle tidsforbrug forbundet med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter SDK kunden herom. Underretning skal ske snarest belejligt efter det tidspunkt, hvor SDK forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.
Kunden og SDK drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om SDK’s ydelse skal tilrettes.
Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.
Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at opgaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

 

Ved fastprisaftale gælder følgende:
Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, SDK specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.
I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af SDK’s ydelser, er den ikke omfattet af fastprisaftalen.
Udføres ydelsen alligevel af SDK afregnes for den pågældende ydelse ved siden af fastprisen, i så fald efter medgået tid. I alle tilfælde godtgør kunden SDK samtlige udgifter, der er afholdt af SDK som led i opgavens løsning.

 

Betaling

Afregning sker ved opgavens afslutning. Betalingsbetingelser som anført på fremsendt faktura.
Efter forfaldsdato forrentes SDK tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens § 5, stk. 1.

 

Fortrolighed og persondata

SDK påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.
SDK påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer SDK til kendskab som led i opgaven, fortroligt.
SDK er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.
Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk retsregler herom samt under hensyntagen til retningslinjerne i Persondataforordningen.
SDK videregiver kundens almindelige personoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F/SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål.
I den forbindelse kan L&F/SEGES samkøre datasæt modtaget fra SDK, lokalforeninger, og fra øvrige virksomheder, med egne data.

Du kan læse L&Fs persondatapolitik.

I forbindelse med rådgivningsopgaven etableres et elektronisk arkiv til håndtering af diverse bilag, medmindre forhold gør det uhensigtsmæssigt i forhold til udarbejdelsen af rådgivningsopgaven.
Adgang til det elektroniske bilagsarkiv gives til de personer, der har behov for det til brug i forbindelse med rådgivningsopgaven.
Kunden er indforstået med og giver herved samtykke til, at SDK må udføre de nødvendige tekniske foranstaltninger med henblik på at kunne løse de rådgivningsmæssige opgaver mest effektivt.
Bilag i det elektroniske arkiv opbevares så længe kundeforholdet består dog altid i så lang tid som det lovgivningsmæssigt er påkrævet.

 

Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af SDK led i rådgivningen. SDK har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.
Opsiges rådgivningsaftalen, er kunden berettiget til udlevering af midlertidigt materiale betinget af, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.
For udleveret midlertidigt materiale gælder under alle omstændigheder, at SDK’s navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at SDK ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

 

Ansvar

SDK er ansvarlig for at den ydede rådgivning er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Ansvaret for SDK kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.
Er SDK ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan SDK erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.

 

Hvis rådgivningen vedrører:

 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek, klimatjek eller lignende
 • Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor SDK dermed ikke har den fulde opgave er ansvaret for Rådgivningsvirksomheden begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

SDK er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.

SDK hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som SDK har henvist kunden til, ligesom SDK ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som SDK efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Kunden kan alene rejse krav mod SDK og ikke mod de enkelte medarbejdere. SDK kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end SDK.

SDK påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af SDK leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre SDK forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som SDK måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod SDK som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

 

Lovvalg og værneting

Tvister om SDK’s rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

 

Såfremt kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af SDK’s rådgivning, anmeldes krav hos SDK ansvarsforsikringsselskab v/Afdelingen for Skade og Ansvar:

Att. Dorthe Laursen,
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

 

Retssag i anledning af SDK rådgivning, rådgivnings-aftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Sønderborg.