Klimarådgivning

Klimapåvirkninger fra mark, stald og fodring er et indviklet regnestykke, som man kan påvirke ved det input man har på bedriften og den effektivitet man kan opnå både i mark og stald. Ændringer af klimabelastningen sker ved valg af fodermidler, gødnings-, udbytte- og ydelsesniveau samt foderudnyttelse, avlsstrategi omkring kvier og kødproduktionen. Rådgivning omkring mulige tiltag…

Sundhed & smittebeskyttelse

For alle besætninger – stor som lille – gælder det, at generel smittebeskyttelse er meget vigtig og afgørende. Syddansk Kvæg kan i fællesskab med besætningsdyrlægen, kvægbrugeren og dennes ansatte udarbejde handlingsplaner og en fast strategi vedrørende smittebeskyttelse og sygdomssanering. Forebyggelse er vigtig og er en stor del af smittebeskyttelse. Både ekstern og intern smittebeskyttelse er…

Selvforsyning & afgrødevalg

Rådgivningen retter sig mod såvel mod økologisk som konventionel mælkeproduktion. Har du brug for input til selvforsyning og valg af fodermidler, tager jeg afsæt i de muligheder, der er på din bedrift. Selvforsyning kan være et værn mod udefra kommende prisstigninger – men altid med fokus på, at din malkekvægsbesætning samlet set fodres mest økonomisk.…

Klovsundhed

En af de største udfordringer, som vores malkekøer står over for, er klovsundheden. For i og med der er og forsat vil være et stort fokus på, at vores malkekøer skal yde det ypperste, så er spørgsmålet om sundhed og især klovsundheden ikke blevet mindre. For en ko med bare svage klovproblemer, så vil det…

Lean & Tavlemøder

Bedriften er afhængig af samarbejde og god arbejdskraft – medarbejderne er derfor vores vigtigste værktøj til opnåelse af succes. Som oftest kan der være mange bolde i luften og dette kan gøre det svært og uoverskueligt, hvis man er ny på bedriften, har for mange opgaver eller der ”bare” mangles timer i døgnet. En stor…

Kalve & opdræt

Koens opnåelse af det optimale resultat som malkeko begynder allerede i fosterstadiet. Ingen toppræsterende malkekøer uden top-kalve.   Fokus starter allerede med goldko-fodringen for at sikre korrekte indholdsværdier i råmælken, som tildeles kalvene. Herefter kommer udfordringerne med kalvepasningen; hygiejne, færrest døde kalve, mælketildeling, grovfoder, kraftfoder og strategier omkring flytning, tilvækst og inseminering af kvierne.   Meget afhænger af…

Reproduktion

Det vigtigste i en mælkeproduktion er, at reproduktionen fungerer optimalt. Hvis der ikke kommer en kalv, så kommer der heller ingen mælk. Hvis reproduktionen ikke fungerer – hvor skal der så sættes ind? Er der for mange kvier, som ikke skal bruges? Bliver kvierne for gamle, inden de kælver? Er der for store omkostninger ved…